Spolek joy-joy, z.s.

jsme založili v roce 2017 s úmyslem zabezpečit Projekt Richenza a dovést ho ke šťastnému cíli.

Jak již naznačuje název, smyslem je mít z naší tvorby radost a tuto radost sdílet s ostatními.

  

 

 Členové spolku joy-joy, z.s.:

 

Lenka Dajčová

autorka filmového projektu Richenza

režie, scénář, produkce

 

Pepa Kovboj Dajč

organizace koní

www.rancukovboje.cz

 

Karel Hosa

morální podpora

 

 

 

 

 

 

joy-joy-stanovy-spolku

 

joy-joy, z. s.  

Stanovy spolku  

 

Čl. I  

Název a sídlo  

joy-joy, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v obci Přepeře.  

 

Čl. II  

Účel spolku  

Účelem spolku je výroba historického hraného filmu o české královně Elišce RejčceRichenze, a výuka anglického jazyka formou konzultací s rodilými mluvčími za pomoci webových platforem.  

 

Čl. III  

Hlavní činnost spolku  

Činnost spolku se orientuje na výuku angličtiny a na tvorbu filmu.  

  

Čl. IV  

Členství ve spolku  

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají zakladatelé spolku. 

2. Člen spolku má právo:  

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním  

b) volit předsedu spolku  

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku  

d) podílet se na praktické činnosti spolku  

3. Člen spolku má povinnost:  

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku  

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku  

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.  

4. Členství ve spolku zaniká:  

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi  

b) úmrtím člena  

c) zánikem spolku  

d) vyloučením člena, který  opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.  

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.  

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.  

 

Čl. V  

Orgány spolku  

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:  

a) předseda  

b) členská schůze  

  

Čl. VI  

Předseda  

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, dále je oprávněn přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.  

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.  

3. Předseda je povinen:  

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov  

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku  

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze  

d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.  

4. První předseda je:  

• Mgr. Lenka Dajčová, narozená 2.3.1977, s trvalým pobytem a bydliště Přepeře 81, PSČ 294 04  

 

Čl. VII  

Členská schůze  

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:  

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov  

b) volí předsedu a odvolává jej  

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok   

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období 

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů  

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob  

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních  

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku  

i) rozhoduje o zániku spolku.  

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.  

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání správní rady zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.  

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.  

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.   

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.  

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.  

  

Čl. VIII  

Hospodaření spolku  

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.  

2. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé schůzi.  

  

Čl. IX  

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku  

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.  

  

V Mladé Boleslavi dne 18.12.2017 

  

  

 Menu